Select Page

Scroll down for Welsh

Aberdyfi Community Council Council Offices

Literary Institute

Aberdyfi, Gwynedd

LL35 0LN

Notice is hereby given that a meeting of the Community Council of Aberdyfi will take place on Monday 15th January at 7.00pm in the Literary Institute when all the several members of the said Council are hereby summoned to attend. 

Public session

Members of the public have a right to attend unless a specific decision has been taken to prohibit them. For a period of up to 10 minutes at the beginning of the meeting, members of the public may question the Council on local matters. Questions will be answered by the Chair or the Clerk to the Council. These persons will reserve the right to postpone making an answer until the following meeting, to be able to take advice or undertake research. 

Dated: 4th January 2024

Ordinary Meeting Agenda

1. Apologies

2. Chair announcements

3. To receive and confirm minutes of the Ordinary Meeting of the Council held on 18th December 2023

4. Matters arising

5. Treasurer’s report

6. To receive a report from the Gwynedd Councillor representative

7. Planning

Any planning applications received after this agenda was published.

8. To agree and approve precept for 2024/25

9. To note new pension arrangements for the clerk

10. Correspondence

11. Items for consideration at future meetings

12. Items for release / Rushlight / website / Facebook

13. Date of next meeting

Sandy Andrews

Clerk to the Council 

Cyngor Cymuned Aberdyfi Swyddfa’r Cyngor

Sefydliad Llenyddol 

Aberdyfi, Gwynedd 

LL35 0LN 

Rhoddir rhybudd drwy hyn y bydd cyfarfod o Gyngor Cymuned Aberdyfi yn cael ei gynnal ddydd Llun 15 Ionawr am 7.00pm yn y Sefydliad Llenyddol pan fydd holl aelodau’r Cyngor dywededig yn cael eu galw i fod yn bresennol. 

Sesiwn gyhoeddus

Mae gan aelodau’r cyhoedd hawl i fod yn bresennol oni bai bod penderfyniad penodol wedi’i wneud i’w gwahardd. Am gyfnod o hyd at 10 munud ar ddechrau’r cyfarfod, gall aelodau’r cyhoedd holi’r Cyngor ar faterion lleol. Bydd cwestiynau’n cael eu hateb gan y Cadeirydd neu Glerc y Cyngor. Bydd y personau hyn yn cadw’r hawl i ohirio gwneud ateb tan y cyfarfod canlynol, er mwyn gallu cael cyngor neu ymgymryd ag ymchwil.

Dyddiad: 4th Ionawr 2024 

Agenda Cyfarfod Cyffredin 

1. Ymddiheuriadau

2. Cyhoeddiadau Cadeirydd

3. Derbyn a chadarnhau cofnodion Cyfarfod Cyffredin y Cyngor a gynhaliwyd ar 18 Rhagfyr 2023

4. Materion yn codi

5. Adroddiad y Trysorydd

6. Derbyn adroddiad gan gynrychiolydd Cyngor Gwynedd

7. Cynllunio

Unrhyw geisiadau cynllunio a dderbyniwyd ar ôl cyhoeddi’r agenda hon.

8. Cytuno a chymeradwyo praesept ar gyfer 2024/25

9. Nodi trefniadau pensiwn newydd ar gyfer y clerc

10. Gohebiaeth

11. Eitemau i’w hystyried mewn cyfarfodydd yn y dyfodol 

12. Eitemau i’w rhyddhau / Rushlight / gwefan / Facebook

13. Dyddiad y cyfarfod nesaf

Sandy Andrews 

Clerc y Cyngor